ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430008

รหัส Obec 6 หลัก

2

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010009

รหัส SMIS 8 หลัก

32

จำนวนนักเรียน

1035430008

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 3 0 3 1
รวม อนุบาล 3 0 3 1
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 3 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 3 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 0 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 3 6 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 15 14 29 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 18 14 32 7

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านคุยตับเต่า

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย รังสรรค์ ศุภสร ชาย RANGSUN SUPASORN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ประภาพร นวลนุกูล หญิง PRAPAPORN NUALNUGOON ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.00
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 38.40
ภาษาอังกฤษ 44.50
คณิตศาสตร์ 37.00
วิทยาศาสตร์ 44.80
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 31.38
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 28.75
ภาษาอังกฤษ 23.75
คณิตศาสตร์ 27.50
วิทยาศาสตร์ 30.75
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.08
ภาษาอังกฤษ 27.50
คณิตศาสตร์ 27.50
วิทยาศาสตร์ 33.83

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านคุยตับเต่า
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 655,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านคุยตับเต่า
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านคุยตับเต่า
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ใช้การได้ 1 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านคุยตับเต่า
ลำดับที่ 4
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านคุยตับเต่า
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 118,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านคุยตับเต่า

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านคุยตับเต่า

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด