ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430005

รหัส Obec 6 หลัก

6

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010008

รหัส SMIS 8 หลัก

27

จำนวนนักเรียน

1035430005

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 0 1 1 1
อนุบาล 2 2 0 2 1
รวม อนุบาล 2 1 3 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 4 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 1 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 1 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 5 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 1 5 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 12 12 24 5
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 14 13 27 7

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านหนองบัว

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย นิพล สมสะอาด ชาย NIPOL SOMSARD ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สิริรัตน์ เวชกามา หญิง SIRIRUT WECHAKAMA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย มารุต นอมจิตต์ ชาย MARUT NOMJIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นุกูล อินอ่อน หญิง NUKUN INON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ไพบูลย์ คำดี หญิง PAIBOON KUMDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จารุพิชญา เสาวโมกข์ หญิง Jaruphitchaya Saowamok ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.79
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 47.71
ภาษาอังกฤษ 38.93
คณิตศาสตร์ 31.43
วิทยาศาสตร์ 35.64
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 38.17
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 34.17
ภาษาอังกฤษ 35.83
คณิตศาสตร์ 31.67
วิทยาศาสตร์ 39.33
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.07
ภาษาอังกฤษ 31.14
คณิตศาสตร์ 32.27
วิทยาศาสตร์ 33.59
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.40
ภาษาอังกฤษ 29.79
คณิตศาสตร์ 35.00
วิทยาศาสตร์ 35.63

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านหนองบัว
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 4 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 4 หน่วย
ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองบัว
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 6 เมตร
ยาว 16 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองบัว
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 24,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองบัว
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 18 เมตร
ยาว 45 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองบัว
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 790,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองบัว

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองบัว

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด