ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430004

รหัส Obec 6 หลัก

20

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010007

รหัส SMIS 8 หลัก

145

จำนวนนักเรียน

1035430004

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 5 3 8 1
อนุบาล 2 7 5 12 1
รวม อนุบาล 12 8 20 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 6 7 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 7 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 5 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 9 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 6 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 8 12 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 31 42 73 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 5 13 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 11 23 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 6 16 1
รวมทั้งหมด 30 22 52 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 73 72 145 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านขุมเงิน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว วาสนา บรรลืิอหาญ หญิง Wassana Bunleehan ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิรดา สุนทรา หญิง Jirada Sunthara ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จักรพงษ์ คำงออก ชาย Chakkapong chumnueog ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธีระศักดิ์ ทองจิตร ชาย Teerasak Thongjit ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อุดมศิลป์ เชี่ยวชาญ ชาย Udomsin Chiechan นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ทองสวง แสวงสาย ชาย Thongsuang Sawaengsai ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
ว่าที่ร้อยโท กฤษณะ ทองสี ชาย Kitsana Thongsee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ณัฐวุฒิ นักฟ้อน ชาย NATTAWOOT NAKFON ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พิศมัย ทองโสม หญิง Pitsamai Thongsom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัตรา นามวงค์ หญิง SUPATTRA NAMWONG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อุไร สันทา หญิง Urai Sunta ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อุเทพ มีแก้ว ชาย Utep Meekaew ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วงเดือน ทาเคลือบ หญิง Wongduen Taklueb ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประศาสตร์ องอาจ ชาย Prasart Ongart ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย นพคุณ เวชกามา ชาย Noppakoon Wetchagama ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เพียงพิศ นิสีดา หญิง Peangpit Nisida ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุภา แก้วแสน หญิง supa kaewsan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศิริธร บุญศิริ หญิง Sirithiorn Boonsiri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ผ่องศรี กาพาด หญิง Pongsri Kapsd ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พรธิวา วอทอง หญิง Porntiwa Wothong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.33
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 50.00
ภาษาอังกฤษ 35.00
คณิตศาสตร์ 36.39
วิทยาศาสตร์ 38.42
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.10
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 43.96
ภาษาอังกฤษ 25.21
คณิตศาสตร์ 31.25
วิทยาศาสตร์ 37.88
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 36.09
ภาษาอังกฤษ 27.14
คณิตศาสตร์ 29.29
วิทยาศาสตร์ 37.14
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 39.13
ภาษาอังกฤษ 31.17
คณิตศาสตร์ 27.67
วิทยาศาสตร์ 34.07

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.38
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 46.75
ภาษาอังกฤษ 28.75
คณิตศาสตร์ 19.60
วิทยาศาสตร์ 31.00
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 39.61
ภาษาอังกฤษ 26.44
คณิตศาสตร์ 18.89
วิทยาศาสตร์ 27.00
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.30
ภาษาอังกฤษ 25.90
คณิตศาสตร์ 23.80
วิทยาศาสตร์ 35.90
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.73
ภาษาอังกฤษ 33.45
คณิตศาสตร์ 22.18
วิทยาศาสตร์ 33.86

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านขุมเงิน
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านขุมเงิน
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านขุมเงิน
ลำดับที่ 3
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านขุมเงิน
ลำดับที่ 4
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 16,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านขุมเงิน
ลำดับที่ 5
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 18 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านขุมเงิน
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านขุมเงิน
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 800,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านขุมเงิน
ลำดับที่ 8
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 80 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านขุมเงิน
ลำดับที่ 9
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านขุมเงิน
ลำดับที่ 10
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 18 เมตร
ยาว 32 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านขุมเงิน
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 32,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านขุมเงิน
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 1,780,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านขุมเงิน
ลำดับที่ 13
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 36,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านขุมเงิน
ลำดับที่ 14
ประเภท สนามกีฬา
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 50 เมตร
ยาว 85 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านขุมเงิน

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านขุมเงิน

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด