ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430003

รหัส Obec 6 หลัก

10

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010006

รหัส SMIS 8 หลัก

97

จำนวนนักเรียน

1035430003

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 7 3 10 1
อนุบาล 2 9 6 15 1
รวม อนุบาล 16 9 25 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 4 0 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 4 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 5 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 4 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 6 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 3 5 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 25 22 47 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 4 8 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 5 10 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 5 7 1
รวมทั้งหมด 11 14 25 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 52 45 97 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง สุวรรณ ถนัดทาง หญิง Suwan Thanatthang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อุไร ประสมศรี หญิง Urai Prasomsri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุชัญญา เวชกามา หญิง Suchanya Wetchakama ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิริลักษณ์ ส่งเสริม หญิง Sirilak Songseom ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย พินิจ ประสมศรี ชาย Pinit Prasomsri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ราตรี รัตนพิมพ์ หญิง Ratrri Rattanapim ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ราตรี นามแก้ว หญิง RATREE NAMKAEW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จุติพร ทุมไมย หญิง Jutiporn Toommai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ภัทราภรณ์ ละครวงษ์ หญิง Patharapon Lakhonwong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เพ็ญศรี ไตรจิตต์ หญิง Phensri Taichit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.17
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 55.33
ภาษาอังกฤษ 52.50
คณิตศาสตร์ 35.00
วิทยาศาสตร์ 41.00
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.53
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 33.75
ภาษาอังกฤษ 27.50
คณิตศาสตร์ 32.50
วิทยาศาสตร์ 31.38
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.00
ภาษาอังกฤษ 25.00
คณิตศาสตร์ 34.17
วิทยาศาสตร์ 42.08
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.50
ภาษาอังกฤษ 25.63
คณิตศาสตร์ 35.63
วิทยาศาสตร์ 29.13

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.44
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 42.89
ภาษาอังกฤษ 24.44
คณิตศาสตร์ 20.44
วิทยาศาสตร์ 25.78
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.55
ภาษาอังกฤษ 28.18
คณิตศาสตร์ 25.45
วิทยาศาสตร์ 31.45
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.00
ภาษาอังกฤษ 28.00
คณิตศาสตร์ 24.00
วิทยาศาสตร์ 34.00
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.00
ภาษาอังกฤษ 26.60
คณิตศาสตร์ 17.60
วิทยาศาสตร์ 25.95

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 389,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)
ลำดับที่ 2
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 9 เมตร
ยาว 12 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 700,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 30 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)
ลำดับที่ 5
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 800,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 8 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 1,775,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)
ลำดับที่ 8
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 300 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.104/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 210,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด