ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430058

รหัส Obec 6 หลัก

13

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010004

รหัส SMIS 8 หลัก

76

จำนวนนักเรียน

1035430058

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 6 2 8 1
อนุบาล 2 4 0 4 1
รวม อนุบาล 10 2 12 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 3 3 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 2 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 7 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 9 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 3 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 3 5 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 19 27 46 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 4 5 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 4 5 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 3 8 1
รวมทั้งหมด 7 11 18 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 36 40 76 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านคำฮี

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย วิเศษ มิรัตนไพร ชาย Wiset Mirattanaprai ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ขวัญนภา บุญทศ หญิง Khwannapha Bunthot ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง เพชรา สารโท หญิง PETCHARA SANTHO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมดุลย์ มูลสาร ชาย SOMDUM MOONSAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อนน สารโท ชาย ANON SANTHO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศุภัคทิฐญาณ์ พิลาภ หญิง SUPUKTIDYA PILAP ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ดำเนิน พิลาภ ชาย DOMNOEN PHILAP ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ องอาจ ชาย NARONG ONG-ARD ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สำราญ ก่ำแก้ว ชาย SAMRAN KAMKAEO ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สายสมร พรมสี หญิง SAISAMORN PROMLEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว รุ่งทิพย์ ผ่องใส หญิง RUNGTHIP PHONGSAI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาวดี พาลพล หญิง Supawadee Phalaphon ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัทรียา บุญปก หญิง Patthariya Boonpok ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.17
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 34.67
ภาษาอังกฤษ 33.33
คณิตศาสตร์ 33.33
วิทยาศาสตร์ 27.17
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.33
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 39.17
ภาษาอังกฤษ 27.78
คณิตศาสตร์ 34.44
วิทยาศาสตร์ 38.33
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 34.26
ภาษาอังกฤษ 23.64
คณิตศาสตร์ 19.09
วิทยาศาสตร์ 34.14
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.95
ภาษาอังกฤษ 30.50
คณิตศาสตร์ 29.50
วิทยาศาสตร์ 32.75

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.00
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 54.00
ภาษาอังกฤษ 22.00
คณิตศาสตร์ 32.80
วิทยาศาสตร์ 24.00
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 37.50
ภาษาอังกฤษ 27.00
คณิตศาสตร์ 22.00
วิทยาศาสตร์ 23.00
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 33.00
ภาษาอังกฤษ 26.00
คณิตศาสตร์ 32.00
วิทยาศาสตร์ 16.00
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.33
ภาษาอังกฤษ 27.33
คณิตศาสตร์ 24.67
วิทยาศาสตร์ 31.00

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านคำฮี
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านคำฮี
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 825,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านคำฮี
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 375,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านคำฮี
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 15 เมตร
ยาว 20 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านคำฮี
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 160,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านคำฮี
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 78 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านคำฮี
ลำดับที่ 7
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 19 เมตร
ยาว 32 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านคำฮี
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 16,409.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านคำฮี
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.104/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 820,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านคำฮี
ลำดับที่ 10
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 33 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 33 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านคำฮี

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านคำฮี

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด