ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430056

รหัส Obec 6 หลัก

9

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010003

รหัส SMIS 8 หลัก

62

จำนวนนักเรียน

1035430056

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 4 4 8 1
รวม อนุบาล 4 4 8 1
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 8 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 2 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 4 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 5 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 6 11 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 27 27 54 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 31 31 62 7

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สุทธิรักษ์ จันทุม ชาย suttiluk juntoom ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สวาท ละครวงษ์ หญิง sawart lakronwong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ไสว เม้าคำ หญิง sawai maokham ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมเกียรติ พันธ์ศรี ชาย somkiat phansri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อรทัย บัวประเสริฐ หญิง Orathai Buaprasroeth ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว อรทัย บัวประเสริฐ หญิง Oratai Buaprasroeth ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง คำมุ่ง พันธ์ศรี หญิง Khammung Phansri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วสันต์ มูลสาร ชาย wasan munsan นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว สุธิดา ข่อยแก้ว หญิง Sutida Koykaew ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.67
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40.67
ภาษาอังกฤษ 31.67
คณิตศาสตร์ 27.78
วิทยาศาสตร์ 36.00
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 35.06
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 31.04
ภาษาอังกฤษ 25.00
คณิตศาสตร์ 27.92
วิทยาศาสตร์ 34.63
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.09
ภาษาอังกฤษ 26.41
คณิตศาสตร์ 26.25
วิทยาศาสตร์ 33.88
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.41
ภาษาอังกฤษ 31.56
คณิตศาสตร์ 25.63
วิทยาศาสตร์ 34.69

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ
ลำดับที่ 3
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 500 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 180,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ
ลำดับที่ 5
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 200 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด