ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430055

รหัส Obec 6 หลัก

4

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010002

รหัส SMIS 8 หลัก

24

จำนวนนักเรียน

1035430055

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 1 1 2 1
อนุบาล 2 3 1 4 1
รวม อนุบาล 4 2 6 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 2 0 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 2 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 2 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 3 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 0 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 1 2 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 10 8 18 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 14 10 24 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านหนองบั่ว

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ธนะวัฒน์ คลังมนตรี ชาย Thanawat Khlangmontrl ครูธุรการ ปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
นาง จิราวัฒน์ ไพบูลย์ หญิง ๋Jeerawut Phaiboon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุมาลี ไปใกล้ หญิง Sumalee Paiklai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ขนิษฐา ดาเชิงเขา หญิง Khanittha Dachongkao ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 39.17
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 42.00
ภาษาอังกฤษ 31.67
คณิตศาสตร์ 43.33
วิทยาศาสตร์ 37.50
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.69
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 30.63
ภาษาอังกฤษ 30.63
คณิตศาสตร์ 23.75
วิทยาศาสตร์ 34.25
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.83
ภาษาอังกฤษ 25.83
คณิตศาสตร์ 30.00
วิทยาศาสตร์ 28.83
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.35
ภาษาอังกฤษ 31.00
คณิตศาสตร์ 32.00
วิทยาศาสตร์ 30.90

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านหนองบั่ว
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองบั่ว
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองบั่ว
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.104/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 850,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองบั่ว

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองบั่ว

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด