ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

1/2563

ปีการศึกษา

430054

รหัส Obec 6 หลัก

5

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

35010001

รหัส SMIS 8 หลัก

41

จำนวนนักเรียน

1035430054

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

Chart

ข้อมูลนักเรียน

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 2 0 2 1
อนุบาล 2 3 3 6 1
รวม อนุบาล 5 3 8 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 2 0 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 5 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 1 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 2 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 2 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 2 6 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 21 12 33 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 26 15 41 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านเชือกน้อย

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง ลัดดา ธิมาชัย หญิง ladda thimachai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ละมัย จันเก หญิง lamai chanke ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิเศษ จันเก ชาย Wised Chanke ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นริสรา โคตรสมบัติ หญิง Narisra Kodsombuf ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปัญญา วิเชียรรักษ์ ชาย Panya wichianrak ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Chart

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.33
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 37.33
ภาษาอังกฤษ 30.83
คณิตศาสตร์ 50.00
วิทยาศาสตร์ 42.67
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.70
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 39.00
ภาษาอังกฤษ 24.00
คณิตศาสตร์ 54.50
วิทยาศาสตร์ 37.45
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 34.75
ภาษาอังกฤษ 26.67
คณิตศาสตร์ 45.00
วิทยาศาสตร์ 31.67
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.33
ภาษาอังกฤษ 28.33
คณิตศาสตร์ 33.33
วิทยาศาสตร์ 42.83

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านเชือกน้อย
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 0
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเชือกน้อย
ลำดับที่ 2
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 2,700,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 9 เมตร
ยาว 12 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเชือกน้อย
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านเชือกน้อย

Chart

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านเชือกน้อย

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด