ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

192 โรงเรียน

สพป.ยโสธร เขต 1

กระทรวงศึกษาธิการ

74 โรงเรียน

อำเภอเมืองยโสธร

รายละเอียด

49 โรงเรียน

อำเภอมหาชนะชัย

รายละเอียด

20 โรงเรียน

อำเภอค้อวัง

รายละเอียด

49 โรงเรียน

อำเภอคำเขื่อนแก้ว

รายละเอียด

พิกัดโรงเรียน เมืองยโสธร

ประถมศึกษา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-ประถมศึกษา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

รหัส 6 หลัก รหัส 8 หลัก รหัส 10 หลัก โรงเรียน ตำบล
430054 35010001 1035430054 บ้านเชือกน้อย ขั้นไดใหญ่
430055 35010002 1035430055 บ้านหนองบั่ว ขั้นไดใหญ่
430056 35010003 1035430056 บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ ขั้นไดใหญ่
430058 35010004 1035430058 บ้านคำฮี ขั้นไดใหญ่
430061 35010005 1035430061 บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว) ขั้นไดใหญ่
430003 35010006 1035430003 บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) ขุมเงิน
430004 35010007 1035430004 บ้านขุมเงิน ขุมเงิน
430005 35010008 1035430005 บ้านหนองบัว ขุมเงิน
430008 35010009 1035430008 บ้านคุยตับเต่า ขุมเงิน
430007 35010010 1035430007 บ้านหนองหอย เขื่องคำ
430009 35010011 1035430009 บ้านกุดกง เขื่องคำ
430006 35010012 1035430006 ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง เขื่องคำ
430001 35010013 1035430001 บ้านเขื่องคำ เขื่องคำ
430002 35010014 1035430002 บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง เขื่องคำ
430071 35010015 1035430071 บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ค้อเหนือ
430072 35010016 1035430072 บ้านดอนกลอย ค้อเหนือ
430073 35010017 1035430073 บ้านคำน้ำสร้าง ค้อเหนือ
430074 35010018 1035430074 บ้านดอนยางกล้วยสำโรง ค้อเหนือ
430075 35010019 1035430075 บ้านท่าเยี่ยม ค้อเหนือ
430076 35010020 1035430076 บ้านแจ้งน้อย ค้อเหนือ
430048 35010021 1035430048 บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา ดู่ทุ่ง
430049 35010022 1035430049 บ้านสามเพียแสนจำปา ดู่ทุ่ง
430053 35010023 1035430053 บ้านพลับหนองคำ ดู่ทุ่ง
430047 35010024 1035430047 บ้านดู่ทุ่งคำบอน ดู่ทุ่ง
430046 35010025 1035430046 บ้านเชือก เดิด
430059 35010026 1035430059 บ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร) เดิด
430060 35010027 1035430060 ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) เดิด
430042 35010028 1035430042 บ้านเดิด เดิด
430043 35010029 1035430043 บ้านบาก เดิด
430044 35010030 1035430044 บ้านน้ำโผ่ เดิด
430045 35010031 1035430045 บ้านใหม่ชุมพร เดิด
430062 35010032 1035430062 บ้านตาดทอง ตาดทอง
430065 35010033 1035430065 บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร) ตาดทอง
430066 35010034 1035430066 บ้านหนองแฝก ตาดทอง
430067 35010035 1035430067 บ้านดอนมะยาง กม.3 ตาดทอง
430069 35010037 1035430069 อนุบาลยโสธร เขื่องคำ
430026 35010038 1035430026 บ้านทุ่งแต้ ทุ่งแต้
430027 35010039 1035430027 บ้านคำเม็ก ทุ่งแต้
430029 35010040 1035430029 บ้านคำน้ำเกี้ยง ทุ่งแต้
430057 35010041 1035430057 บ้านหนองเป้า ทุ่งนางโอก
430010 35010042 1035430010 บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว ทุ่งนางโอก
430011 35010043 1035430011 บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ทุ่งนางโอก
430028 35010044 1035430028 บ้านนาดีดอนจาน นาสะไมย์
430030 35010045 1035430030 บ้านนาสะไมย์ นาสะไมย์
430031 35010046 1035430031 บ้านผือฮีนาลานาจาน นาสะไมย์
430032 35010047 1035430032 บ้านชาดศาลา นาสะไมย์
430017 35010048 1035430017 บ้านสมสะอาดหนองแวง น้ำคำใหญ่
430015 35010049 1035430015 บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก น้ำคำใหญ่
430016 35010050 1035430016 บ้านน้ำคำใหญ่(ประกาศราษฎร์รังสรรค์) น้ำคำใหญ่
430012 35010051 1035430012 บ้านตับเต่า น้ำคำใหญ่
430013 35010052 1035430013 บ้านน้ำคำน้อย น้ำคำใหญ่
430014 35010053 1035430014 บ้านห้องข่าหนองเสือตาย น้ำคำใหญ่
430050 35010054 1035430050 บ้านสำราญ สำราญ
430051 35010055 1035430051 เมืองยโสธร สำราญ
430052 35010056 1035430052 บ้านสว่างเชียงหวาง สำราญ
430034 35010057 1035430034 บ้านกุดระหวี่ สิงห์
430037 35010058 1035430037 บ้านสิงห์ สิงห์
430038 35010059 1035430038 บ้านหนองขอนโพนสิม สิงห์
430039 35010060 1035430039 บ้านหนองไร่จันทร์เกษม สิงห์
430040 35010061 1035430040 หนองแสง สิงห์
430070 35010062 1035430070 บ้านโนนทรายงาม หนองคู
430063 35010063 1035430063 ชุมชนบ้านหนองคู หนองคู
430064 35010064 1035430064 บ้านดงบัง หนองคู
430019 35010065 1035430019 บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม หนองเป็ด
430022 35010066 1035430022 บ้านโนนค้อ หนองเป็ด
430023 35010067 1035430023 บ้านโต่งโต้น หนองเป็ด
430041 35010068 1035430041 บ้านนาสีนวลโนนสะอาด หนองเรือ
430036 35010069 1035430036 บ้านดอนกลองหนองไฮ หนองเรือ
430033 35010071 1035430033 บ้านหนองเรือ หนองเรือ
430024 35010072 1035430024 บ้านหนองทองหลางโนนกุง หนองหิน
430025 35010073 1035430025 บ้านหนองบกโนนสวาท หนองหิน
430018 35010074 1035430018 บ้านหนองหิน หนองหิน
430020 35010075 1035430020 บ้านหนองเป็ด หนองเป็ด
430021 35010076 1035430021 บ้านหนองหงอก หนองหิน