ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

192 โรงเรียน

สพป.ยโสธร เขต 1

กระทรวงศึกษาธิการ

74 โรงเรียน

อำเภอเมืองยโสธร

รายละเอียด

49 โรงเรียน

อำเภอมหาชนะชัย

รายละเอียด

20 โรงเรียน

อำเภอค้อวัง

รายละเอียด

49 โรงเรียน

อำเภอคำเขื่อนแก้ว

รายละเอียด

พิกัดโรงเรียน มหาชนะชัย

ประถมศึกษา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-ประถมศึกษา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

รหัส 6 หลัก รหัส 8 หลัก รหัส 10 หลัก โรงเรียน ตำบล
430252 35010129 1035430252 บ้านคุ้ม คูเมือง
430253 35010130 1035430253 บ้านขาม คูเมือง
430254 35010131 1035430254 บ้านคูเมือง คูเมือง
430255 35010132 1035430255 ชุมชนบ้านสำโรง คูเมือง
430256 35010133 1035430256 บ้านพลไว คูเมือง
430272 35010134 1035430272 บ้านราชมุนี โนนทราย
430273 35010135 1035430273 บ้านเลียบ โนนทราย
430274 35010136 1035430274 บ้านยางกลาง โนนทราย
430275 35010137 1035430275 บ้านแดง โนนทราย
430230 35010138 1035430230 บ้านท่าช้าง บากเรือ
430231 35010139 1035430231 ชุมชนบ้านดอนผึ้ง บากเรือ
430232 35010140 1035430232 บ้านปอแดงโคกสะอาด บากเรือ
430233 35010141 1035430233 บ้านบากเรือ บากเรือ
430234 35010142 1035430234 บ้านดงยาง บากเรือ
430276 35010143 1035430276 บ้านยางเครือ บึงแก
430277 35010144 1035430277 บ้านดงจงอาง บึงแก
430278 35010145 1035430278 บ้านยางน้อย บึงแก
430279 35010146 1035430279 ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา บึงแก
430257 35010147 1035430257 บ้านผือฮี ผือฮี
430258 35010148 1035430258 บ้านหัวดอน ผือฮี
430259 35010149 1035430259 บ้านเปือย ผือฮี
430260 35010150 1035430260 บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง) ผือฮี
430261 35010151 1035430261 บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา) ผือฮี
430262 35010152 1035430262 บ้านแดงประชาสรรค์ พระเสาร์
430263 35010153 1035430263 บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) พระเสาร์
430264 35010154 1035430264 บ้านหัวดง พระเสาร์
430265 35010155 1035430265 บ้านโนนยาง พระเสาร์
430266 35010156 1035430266 บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี พระเสาร์
430235 35010157 1035430235 อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม ฟ้าหยาด
430236 35010158 1035430236 มหาชนะชัย ฟ้าหยาด
430237 35010159 1035430237 บ้านเหมือดป่าตอง ฟ้าหยาด
430238 35010160 1035430238 บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา) ฟ้าหยาด
430239 35010161 1035430239 บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม) ม่วง
430240 35010162 1035430240 บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ ม่วง
430241 35010163 1035430241 บ้านบัวขาว ม่วง
430242 35010164 1035430242 บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์ ม่วง
430243 35010165 1035430243 บ้านเหล่าใหญ่ ม่วง
430244 35010166 1035430244 บ้านเหมือดขาว ม่วง
430267 35010167 1035430267 บ้านสร้างแป้น สงยาง
430268 35010168 1035430268 บ้านสงยาง สงยาง
430269 35010169 1035430269 บ้านบ่อบึงโพนจาน สงยาง
430270 35010170 1035430270 บ้านดงขวาง สงยาง
430271 35010171 1035430271 บ้านซำ สงยาง
430245 35010172 1035430245 ชุมชนบ้านหัวเมือง หัวเมือง
430246 35010173 1035430246 บ้านนาดีนาอุดม หัวเมือง
430247 35010175 1035430247 บ้านหนองยาง หัวเมือง
430248 35010176 1035430248 บ้านหนองตุ หัวเมือง
430249 35010177 1035430249 คูสองชั้น หัวเมือง
430250 35010178 1035430250 กุดพันเขียว หัวเมือง