ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

192 โรงเรียน

สพป.ยโสธร เขต 1

กระทรวงศึกษาธิการ

74 โรงเรียน

อำเภอเมืองยโสธร

รายละเอียด

49 โรงเรียน

อำเภอมหาชนะชัย

รายละเอียด

20 โรงเรียน

อำเภอค้อวัง

รายละเอียด

49 โรงเรียน

อำเภอคำเขื่อนแก้ว

รายละเอียด

พิกัดโรงเรียน ค้อวัง

ประถมศึกษา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-ประถมศึกษา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

รหัส 6 หลัก รหัส 8 หลัก รหัส 10 หลัก โรงเรียน ตำบล
430135 35010179 1035430135 บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) กุดน้ำใส
430136 35010180 1035430136 บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย กุดน้ำใส
430138 35010182 1035430138 บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) กุดน้ำใส
430139 35010183 1035430139 บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) กุดน้ำใส
430140 35010184 1035430140 บ้านแจนแลน กุดน้ำใส
430141 35010185 1035430141 สหประชาสรรค์ กุดน้ำใส
430134 35010186 1035430134 บ้านผิผ่วน ค้อวัง
430131 35010187 1035430131 อนุบาลค้อวัง ค้อวัง
430133 35010188 1035430133 บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ค้อวัง
430129 35010189 1035430129 บ้านดงมะหรี่ ค้อวัง
430130 35010190 1035430130 บ้านหมากมาย ค้อวัง
430142 35010191 1035430142 บ้านน้ำอ้อม น้ำอ้อม
430143 35010192 1035430143 บ้านโพนแบง น้ำอ้อม
430132 35010193 1035430132 วัดบ้านเปาะ ค้อวัง
430144 35010194 1035430144 บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ น้ำอ้อม
430145 35010195 1035430145 บ้านศิริพัฒนา น้ำอ้อม
430146 35010196 1035430146 บ้านดวนบากน้อย น้ำอ้อม
430147 35010197 1035430147 บ้านจานทุ่ง น้ำอ้อม
430127 35010198 1035430127 บ้านแข่โพนเมือง ฟ้าห่วน
430128 35010199 1035430128 บ้านฟ้าห่วน ฟ้าห่วน