ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

192 โรงเรียน

สพป.ยโสธร เขต 1

กระทรวงศึกษาธิการ

74 โรงเรียน

อำเภอเมืองยโสธร

รายละเอียด

49 โรงเรียน

อำเภอมหาชนะชัย

รายละเอียด

20 โรงเรียน

อำเภอค้อวัง

รายละเอียด

49 โรงเรียน

อำเภอคำเขื่อนแก้ว

รายละเอียด

พิกัดโรงเรียน คำเขื่อนแก้ว

ประถมศึกษา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-ประถมศึกษา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

รหัส 6 หลัก รหัส 8 หลัก รหัส 10 หลัก โรงเรียน ตำบล
430152 35010077 1035430152 บ้านกุดกุง กุดกุง
430153 35010078 1035430153 บ้านโนนม่วง กุดกุง
430154 35010079 1035430154 บ้านเหล่ามะเขียว กุดกุง
430155 35010080 1035430155 บ้านทรายงาม กุดกุง
430156 35010081 1035430156 บ้านนาโพธิ์ กุดกุง
430157 35010082 1035430157 ชุมชนกู่จาน กู่จาน
430158 35010083 1035430158 บ้านนาเวียงคำศิริ กู่จาน
430162 35010084 1035430162 บ้านหนองเสียวชัยมงคล กู่จาน
430179 35010085 1035430179 ประชาสงเคราะห์ แคนน้อย
430180 35010086 1035430180 บ้านแคนน้อยหนองเลิง แคนน้อย
430197 35010087 1035430197 บ้านกลางนา ดงแคนใหญ่
430195 35010088 1035430195 บ้านนาถ่ม ดงแคนใหญ่
430196 35010089 1035430196 บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน ดงแคนใหญ่
430193 35010090 1035430193 ชุมชนดงแคนใหญ่ ดงแคนใหญ่
430194 35010091 1035430194 บ้านผักบุ้ง ดงแคนใหญ่
430182 35010092 1035430182 บ้านดงเจริญ ดงเจริญ
430184 35010093 1035430184 บ้านคำแหลม ดงเจริญ
430185 35010094 1035430185 บ้านแหล่งหนู ดงเจริญ
430168 35010095 1035430168 บ้านทุ่งมน ทุ่งมน
430169 35010096 1035430169 โซงเหล่าโป่วิทยา ทุ่งมน
430163 35010097 1035430163 บ้านมะพริกดู่โพนสิม ทุ่งมน
430187 35010098 1035430187 บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก นาแก
430188 35010099 1035430188 บ้านนาหลู่เหล่าตอง นาแก
430189 35010100 1035430189 บ้านหนองเทา นาแก
430190 35010101 1035430190 บ้านปลาอีด นาแก
430191 35010102 1035430191 บ้านหัวขัว นาคำ
430198 35010104 1035430198 บ้านนาห่อม นาคำ
430199 35010105 1035430199 บ้านนาคำปักแฮด นาคำ
430186 35010106 1035430186 บ้านน้ำเกลี้ยง โพนทัน
430183 35010107 1035430183 บ้านสำโรง โพนทัน
430181 35010108 1035430181 บ้านโพนทัน โพนทัน
430164 35010109 1035430164 ชุมชนย่อวิทยา ย่อ
430165 35010110 1035430165 บ้านคำม่วง ย่อ
430166 35010111 1035430166 บ้านสว่าง ย่อ
430167 35010112 1035430167 บ้านโคกป่าจิก ย่อ
430170 35010113 1035430170 อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) ลุมพุก
430171 35010114 1035430171 คำเขื่อนแก้ว ลุมพุก
430173 35010116 1035430173 วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์ ลุมพุก
430174 35010117 1035430174 บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์) ลุมพุก
430175 35010118 1035430175 บ้านโนนหนองแฝก ลุมพุก
430176 35010119 1035430176 บ้านแหล่งแป้น ลุมพุก
430177 35010120 1035430177 บ้านเหล่าฝ้าย ลุมพุก
430151 35010122 1035430151 บ้านดอนขะยอม สงเปือย
430148 35010123 1035430148 บ้านสงเปือย สงเปือย
430149 35010124 1035430149 บ้านบุ่งหวาย สงเปือย
430150 35010125 1035430150 บ้านกุดตากล้า สงเปือย
430161 35010126 1035430161 บ้านกุดเป่ง เหล่าไฮ
430159 35010127 1035430159 บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ เหล่าไฮ
430160 35010128 1035430160 บ้านเหล่าหุ่ง เหล่าไฮ