ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

โรงเรียนดีศรีตำบล [ 3 ]

ลำดับ รหัส SMISS ชื่อโรงเรียน Name School ผู้อำนวยการ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
1 35010004 บ้านคำฮี BanKhumhee นายวิเศษ มิรัตนไพร ขั้นไดใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร 35000
2 35010015 บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง bankhonuekhotaidonklang นายประสิทธิ์ พิลาวุฒิ ค้อเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร 35000
3 35010195 บ้านศิริพัฒนา Siripattana นางสาวกาญจนา ทองคำ น้ำอ้อม ค้อวัง ยโสธร 35160

โรงเรียนดีศรีตำบล [ 3 ]