ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

โรงเรียนมาตรฐานสากล [ 1 ]

ลำดับ รหัส SMISS ชื่อโรงเรียน Name School ผู้อำนวยการ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
1 35010037 อนุบาลยโสธร ANUBANYASOTHON SCHOOL นายสุวรรณ เทียบสี เขื่องคำ เมืองยโสธร ยโสธร 35000

โรงเรียนมาตรฐานสากล [ 1 ]