ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

โรงเรียนในฝัน [ 1 ]

ลำดับ รหัส SMISS ชื่อโรงเรียน Name School ผู้อำนวยการ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
1 35010113 อนุบาลลุมพุก(วันครู2503) นายคูณ วงศ์อนันต์ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 35110

โรงเรียนในฝัน [ 1 ]