ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

กรุณาเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน 9

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 6 2 8 1
อนุบาล 1 880 798 1,678 185
อนุบาล 2 922 832 1,754 189
รวม อนุบาล 1,808 1,632 3,440 375
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 1,152 1,098 2,250 202
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,216 1,087 2,303 201
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,111 1,024 2,135 198
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,134 1,105 2,239 201
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,256 1,110 2,366 204
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,229 1,151 2,380 198
รวม ประถมศึกษาปีที่ 7,098 6,575 13,673 1,204
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 377 334 711 47
มัธยมศึกษาปีที่ 2 347 290 637 48
มัธยมศึกษาปีที่ 3 413 257 670 50
รวมทั้งหมด 1,137 881 2,018 145
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0 0 0

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 10,043 9,088 19,131 1,724