ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

กรุณาเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน 8

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 47 33 80 13
อนุบาล 1 892 798 1,690 188
อนุบาล 2 1,004 973 1,977 192
รวม อนุบาล 1,943 1,804 3,747 393
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 1,219 1,105 2,324 205
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,102 1,032 2,134 198
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,136 1,107 2,243 201
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,259 1,112 2,371 202
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,237 1,158 2,395 199
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,244 1,176 2,420 199
รวม ประถมศึกษาปีที่ 7,197 6,690 13,887 1,204
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 357 292 649 48
มัธยมศึกษาปีที่ 2 431 258 689 48
มัธยมศึกษาปีที่ 3 397 381 778 49
รวมทั้งหมด 1,185 931 2,116 145
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0 0 0

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 10,325 9,425 19,750 1,742