ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

กรุณาเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน 7

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 41 29 70 13
อนุบาล 1 894 805 1,699 189
อนุบาล 2 1,002 976 1,978 192
รวม อนุบาล 1,937 1,810 3,747 394
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 1,218 1,107 2,325 205
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,104 1,036 2,140 198
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,136 1,106 2,242 201
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,264 1,111 2,375 202
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,233 1,158 2,391 200
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,240 1,178 2,418 199
รวม ประถมศึกษาปีที่ 7,195 6,696 13,891 1,205
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 351 295 646 49
มัธยมศึกษาปีที่ 2 434 256 690 49
มัธยมศึกษาปีที่ 3 404 380 784 50
รวมทั้งหมด 1,189 931 2,120 148
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0 0 0

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 10,321 9,437 19,758 1,747