ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

กรุณาเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน 6

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 46 38 84 15
อนุบาล 1 985 957 1,942 192
อนุบาล 2 1,076 955 2,031 193
รวม อนุบาล 2,107 1,950 4,057 400
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 1,114 1,034 2,148 203
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,143 1,096 2,239 206
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,266 1,111 2,377 207
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,224 1,165 2,389 201
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,231 1,184 2,415 200
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,152 1,159 2,311 199
รวม ประถมศึกษาปีที่ 7,130 6,749 13,879 1,216
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 447 261 708 49
มัธยมศึกษาปีที่ 2 420 380 800 51
มัธยมศึกษาปีที่ 3 377 285 662 49
รวมทั้งหมด 1,244 926 2,170 149
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0 0 0

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 10,481 9,625 20,106 1,765