ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

กรุณาเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน 5

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 48 42 90 17
อนุบาล 1 990 961 1,951 219
อนุบาล 2 1,069 957 2,026 206
รวม อนุบาล 2,107 1,960 4,067 442
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 1,119 1,035 2,154 226
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,133 1,092 2,225 226
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,257 1,118 2,375 228
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,230 1,163 2,393 227
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,228 1,179 2,407 226
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,150 1,161 2,311 235
รวม ประถมศึกษาปีที่ 7,117 6,748 13,865 1,368
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 446 263 709 99
มัธยมศึกษาปีที่ 2 430 384 814 87
มัธยมศึกษาปีที่ 3 380 284 664 61
รวมทั้งหมด 1,256 931 2,187 247
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0 0 0

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 10,480 9,639 20,119 2,057