ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

กรุณาเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน 4

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 1,061 952 2,013 220
อนุบาล 2 981 949 1,930 203
รวม อนุบาล 2,042 1,901 3,943 423
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 1,139 1,090 2,229 225
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,259 1,118 2,377 219
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,223 1,155 2,378 224
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,233 1,179 2,412 219
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,158 1,164 2,322 221
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,299 1,194 2,493 230
รวม ประถมศึกษาปีที่ 7,311 6,900 14,211 1,338
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 442 395 837 99
มัธยมศึกษาปีที่ 2 409 292 701 85
มัธยมศึกษาปีที่ 3 398 307 705 60
รวมทั้งหมด 1,249 994 2,243 244
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0 0 0

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 10,602 9,795 20,397 2,005