ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

กรุณาเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน 3

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 1,046 945 1,991 194
อนุบาล 2 987 950 1,937 193
รวม อนุบาล 2,033 1,895 3,928 387
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 1,149 1,091 2,240 207
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,255 1,133 2,388 205
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,220 1,160 2,380 202
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,238 1,180 2,418 200
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,159 1,164 2,323 197
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,298 1,197 2,495 200
รวม ประถมศึกษาปีที่ 7,319 6,925 14,244 1,211
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 439 395 834 47
มัธยมศึกษาปีที่ 2 416 293 709 48
มัธยมศึกษาปีที่ 3 407 303 710 47
รวมทั้งหมด 1,262 991 2,253 142
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0 0 0

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 10,614 9,811 20,425 1,740