ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

กรุณาเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน 2

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 983 943 1,926 192
อนุบาล 2 1,000 981 1,981 198
รวม อนุบาล 1,983 1,924 3,907 390
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 1,250 1,129 2,379 209
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,224 1,165 2,389 211
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,246 1,182 2,428 206
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,164 1,171 2,335 207
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,294 1,218 2,512 207
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,319 1,284 2,603 209
รวม ประถมศึกษาปีที่ 7,497 7,149 14,646 1,249
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 426 302 728 48
มัธยมศึกษาปีที่ 2 425 322 747 48
มัธยมศึกษาปีที่ 3 464 328 792 48
รวมทั้งหมด 1,315 952 2,267 144
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0 0 0

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 10,795 10,025 20,820 1,783