ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

กรุณาเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน 11

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 2 2 1
อนุบาล 1 794 752 1,546 178
อนุบาล 2 905 823 1,728 184
รวม อนุบาล 1,699 1,577 3,276 363
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 1,074 984 2,058 197
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,160 1,128 2,288 197
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,220 1,109 2,329 199
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,107 1,027 2,134 196
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,145 1,108 2,253 198
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,256 1,108 2,364 200
รวม ประถมศึกษาปีที่ 6,962 6,464 13,426 1,187
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 406 288 694 48
มัธยมศึกษาปีที่ 2 380 337 717 47
มัธยมศึกษาปีที่ 3 340 279 619 48
รวมทั้งหมด 1,126 904 2,030 143
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0 0 0

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 9,787 8,945 18,732 1,693