ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

กรุณาเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน 10

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 4 0 4 1
อนุบาล 1 884 803 1,687 184
อนุบาล 2 919 829 1,748 188
รวม อนุบาล 1,807 1,632 3,439 373
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 1,144 1,099 2,243 202
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,210 1,093 2,303 201
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,107 1,021 2,128 197
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,131 1,100 2,231 198
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,252 1,114 2,366 202
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,221 1,148 2,369 196
รวม ประถมศึกษาปีที่ 7,065 6,575 13,640 1,196
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 378 331 709 47
มัธยมศึกษาปีที่ 2 340 287 627 48
มัธยมศึกษาปีที่ 3 408 253 661 50
รวมทั้งหมด 1,126 871 1,997 145
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0 0 0

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 9,998 9,078 19,076 1,714