ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

กรุณาเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน 1

Chart
ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 991 953 1,944 192
อนุบาล 2 1,000 987 1,987 194
รวม อนุบาล 1,991 1,940 3,931 386
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 1,259 1,137 2,396 204
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,235 1,170 2,405 204
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,257 1,174 2,431 202
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,166 1,177 2,343 201
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,295 1,220 2,515 200
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,323 1,284 2,607 202
รวม ประถมศึกษาปีที่ 7,535 7,162 14,697 1,213
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 423 303 726 48
มัธยมศึกษาปีที่ 2 427 323 750 48
มัธยมศึกษาปีที่ 3 472 332 804 48
รวมทั้งหมด 1,322 958 2,280 144
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0 0 0

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 10,848 10,060 20,908 1,743